گروههای مطالعاتی همدرس هنرستان کاردانش مائده

گروههای مطالعاتی همدرس در 12 گروه به شرح زیر تشکیل شده

نام درس

هنرآموز

رشته

ردیف

نام درس

هنرآموز

رشته

ردیف

عروسک دوزی

  سکینه باقری

سوم مدیریت

8

دین و زندگی

مریم ذاکر

اول عمومی

1

سفره عقد

سکینه باقری

سوم مدیریت

9

مالی 4

 فریبا مقامی

دوم حسابداری

2

روانشناسی رشد

ماندانا نادری

سوم مدیریت

10

رایانه کار مالی

 فریبا مقامی

دوم حسابداری

3

نقشه کشی تأسیسات

نرگس رحمت پور

سوم نقشه کشی

11

رایانه کار درجه2

رقیه ذبیحی

دوم کامپیوتر

4

نقشه کشی اسکلت فلزی و بتونی

نرگس رحمت پور

سوم نقشه کشی

12

نقشه کشی درجه2

افسون هادی نژاد

دوم نقشه کشی

5

 

 

 

 

 هنر در خانه

  سمانه رحیمی

دوم مدیریت

6

 

 

 

 

مدیریت و برنامه ریزی

  سمانه رحیمی

دوم مدیریت

7

نمونه برگ ثبت فعالیت های گروه های مطالعاتی همدرس کاردانش مائده                     سال تحصیلی 88-87

محل اجرای کلاس

نام و نام خانوادگی

سرگروه

نام و نام خانوادگی

دانش آموز

نام دبیرمربوطه

نوع فعالیت گروه

تعداد اعضای گروه

نام درس

ردیف

کلاس

تقی نژاد

سمانه تقی نژاد و ربابه پورحسن

هادی نژاد

ماکت سازی -نقشه کشی -انجام کارهای تحقیق  معماری

2نفر

نقشه کشی درجه2

 1

کلاس

صادقی

اکرم صادقی و آسیه جانبازی

هادی نژاد

ماکت سازی -نقشه کشی -انجام کارهای تحقیق  معماری

2نفر

نقشه کشی درجه2

2

کلاس

قاسمی

فاطمه قاسمی وساناز اکبریان

هادی نژاد

ماکت سازی -نقشه کشی -انجام کارهای تحقیق  معماری

2نفر

نقشه کشی درجه2

3

کلاس

عباس زاده

مهناز عباس زاده و محبوبه مهدوی

هادی نژاد

ماکت سازی -نقشه کشی -انجام کارهای تحقیق  معماری

2نفر

نقشه کشی درجه2

4

کلاس

اصغری

عطیه اصغری و الهام محمدپور

هادی نژاد

ماکت سازی -نقشه کشی -انجام کارهای تحقیق  معماری

2نفر

نقشه کشی درجه2

5

  امضاء 

                   نام و نام خانوادگی مشاور:                                                              نام و نام خانوادگی مدیر :         نام و خانوادگی دبیر:              

               امضاء                                                                                                     امضاء

/ 0 نظر / 8 بازدید