مشخصات مسئولین

نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیسمتسابقه در این سمتسابقه آموزشیکل سابقه خدمتمسئولیت های قبلیاکرم السادات حسینیلیسانسمدیریت و برنامه ریزیمدیر1 سال161810 سال معاونت1 سال مدیریتنرگس رحمانیلیسانسزبان و ادبیات فارسیمعاون51012دبیرمعاونسمیه سادات عمادیلیسانسمهندسی کامپیوترسرپرست کارگاه کامپیوتر----فاطمه سیرفوق دیپلمعلوم تجربیسرپرست کارگاه کامپیوتر----نسرین دفتریلیسانسعمرانسرپرست کارگاه نقشه کشی----رقیه رحیمیدیپلمنقشه کشیمتصدی کارگاه نقشه کشی1-12خدمتگذارمتصدی کارگاه نقشه کشی
/ 0 نظر / 5 بازدید