درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان کارودانش دخترانه مائده

درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان  کارودانش دخترانه مائده( براساس پایه)

سال تحصیلی   88 - 87

میانگین

شرکت کنندگان

میانگین

قبول شدگان

درصد

قبول شدگان

تعداد

تجدیدیها

تعداد

 قبول شدگان

تعداد

شرکت کننده

نام

کلاس

68/13

19/15

%18/41

10

7

17

سال اول عمومی

36/63

01/16

%54/93

3

41

44

سال دوم

68/15

19/16

%01/88

4

31

35

سال سوم

 

 

 

درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان  کارودانش دخترانه مائده (براساس رشته)

سال تحصیلی   88 - 87

میانگین

شرکت کنندگان

میانگین

قبول شدگان

درصد

قبول شدگان

تعداد

تجدیدیها

تعداد

 قبول شدگان

/ 0 نظر / 9 بازدید