جواب آزمون 1-1

جواب سئوال اول

بله دانش آموز بزرگسال می تواند در آزمونهای مهارتی هنرستانهای کاردانش روزانه شرکت کند

جواب سئوال دوم

اهم فعالیتهای مدیر واحد آموزشی در فروردین ماه

جلسه با عوامل اجرایی و تقسیم کار

ارزشیابی از تکالیف نوروزی

برنامه ریزی جهت هفته مشاغل

برنامه ریزی برای اردوهای تربیتی بازدیدهای علمی

ستاد کنکور

جشنواره خوارزمی

بستن دفتر حضور و غیاب کارکنان

رسیدگی به مسایل بهداشتی آموزشگاه

1

2

3

4

5

6

7

8

هفته

سوم

بررسی تابلو اعلانات

بررسی صندوق انتقادات و پیشنهادات

9

10

 

جمع آوری امکانات حرارتی

جلسه اولیاء و مربیان

تمهیدات برای هفته معلم

کلاس آموزش خانواده

جلسه شورای مدرسه- تشکلها و نمایندگان کلاسها

بازدید از کلاس

شورای دبیران

بایگانی بخشنامه ها

1

2

3

4

5

6

7

8

هفته چهارم

دیدن دفتر ثبت تدریجی دبیران و متصدیان کارگاهها

9

 

اهم فعالیتهای مدیر واحد آموزشی در اردیبهشت ماه

جلسه با عوامل اجرایی و تقسیم کار

 برنامه ریزی برای بزرگداشت هفته معلم

شورای دبیران در مورد امتحانات

شناسایی دانش آموزان ضعیف و اعلام به خانواده

بازدید علمی

جلسه انجمن اولیاء و شورای مالی

اعلام آمار شرکت کنندگان به تفکیک دروس به فنی حرفه ای

آماده کردن لیست دبیران

1

2

3

4

5

6

7

8

هفته اول

ستاد کنکور

ستاد جشنواره خوارزمی

بزرگداشت روز معلم

ستاد امتحانات و ارسال به اداره

بازدید از کلاسها

اعلان برنامه امتحانی به دانش آموزان و اداره

1

2

3

4

5

6

هفته دوم

بایگانی بخشنامه ها

جلسه با تشکلهای دانش آموزی شورای مدرسه نمایندگان

برگرداندن کتابهای کتابخانه

تنظیم صورتحساب و کارت و فتوکپی و عکس برای امتحان های مهارتی

1

2

3

4

هفته

سوم

ستاد کنکور

جشنواره خوارزمی

دیدن دفتر ثبت تدریجی دبیران و متصدیان کارگهها

آماده کردن سالن امتحانات

تکمیل دفاتر مالی

 

 

١

٢

٣

۴

۵

هفته

/ 0 نظر / 9 بازدید