جواب آزمون 1 - 12

جواب سئوال ١

طبق ماده 58 :  دفتر امتحانات در هر سال تحصیلی باید حداکثر تا  پایان آبانماه سال بعد تنظیم شود و توسط نماینده ای که از سوی اداره آموزش و پرورش تعیین می شود بررسی و پس از تائید مسدود شود .

جواب سئوال ٢

/ 0 نظر / 10 بازدید