دفتر آمار دانش آموزان هنرستان مائده سال تحصیلی 88-87
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧ 

 

دفتر آمار دانش آموزان هنرستان کاردانش مائده سال تحصیلی 88 - 87

 

نحوه اجرا

سال سوم

نحوه اجرا

سال دوم

کد رشته

رشته تحصیلی

 

ردیف

درون سازمانی

11

درون سازمانی

15

9854

  کامپیوتر

 

1

درون سازمانی

-

درون سازمانی

13

9860

  حسابداری

2

درون سازمانی

9

درون سازمانی

14

9414

  نقشه کشی

 

3

درون سازمانی

15

درون سازمانی

14

9858

  مدیریت

4

 

35

 

 56

مجموع

 


کلمات کلیدی: