برنامه هفتگی هنرستان مائده سال تحصیلی 88-87
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧ 

  برنامه درسی  هنرستان کاردانش مائده  سال تحصیلی 88 - 87

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

عنوان کلاس و

کد رشته

دینی 1(2) ریاضی جبرانی(2) زیست و بهداشت (2)

عربی1(2)-مطالعات اجتماعی

تربیت بدنی1(2)

فعالیتهای قرآنی(2) زبان خارجه1

(3)مطالعات اجتماعی (1)

ریاضی1 (2) دینی1 (2)-

ریاضی1 (2)

فیزیک1(3) شیمی1(3)

برنامه ریزی(2)ادبیات(2)زبان فارسی(2)

اول عمومی

کد 12

مریم ذاکر-اسداله رضایی-خدیجه مرادی

ثریاسیدزاده- میتراصادقی -

مریم قلی نژاد

سهیلاباباپور-پروین شهابی-میتراصادقی

نجمه گودرزی مریم ذاکر-

نجمه گودرزی

ماهپاره مولایی ربابه فلاح

ماندانا نادری- فاطمه ماندی - فاطمه ماندی

نام دبیر

تربیت بدنی 2(2) دینی 2(2)

رایانه درجه 2 (8)

زبان خارجه 2 (2)عربی2(1)-

قرآن 2(1)

آمادگی دفاعی(2) ریاضی2(2)-

زبان فارسی2(2)ریاضی2(2)

رایانه کاردرجه2 (7)

مریم منزه(4)

ادبیات فارسی 2(2) -

 سخت افزار(3)

برنامه نویسی کامپیوتر

سال دوم - کد 9854

مریم قلی نژاد- مریم ذاکر

رقیه ذبیحی سمیه رحمانی(4)

پروین شهابی ثریا سیدزاده سهیلا باباپور

ریحانه غلامزاده-نجمه گودرزی-فاطمه ماندی - نجمه گودرزی

رقیه ذبیحی  

مهری نعمت پور

زهرا قدمی

نام دبیر

نقشه کشی ساختمان درجه2 (6)

ادبیات فارسی 2(2)- تربیت بدنی2   (2)-عربی(1) - قرآن 2(1)

نقشه کشی ساختمان درجه2 (6)

زبان خارجه 2- آمادگی دفاعی(2)- دینی و قرآن 2(2)

نقشه کشی ساختمان

درجه2 (6)

زبان فارسی2(2)- نقشه کشی ساختمان درجه2 (6)

نقشه کشی ساختمان

 سال دوم -کد 9414

افسون هادی نژاد  و

سمانه  هاشمیان

مهری نعمت پور- مریم قلی نژاد

ثریا سیدزاده مریم ذاکر-

افسون هادی نژاد سمیه اصغری (4)  

پروین شهابی- ریحانه غلامزاده

مریم ذاکر

افسون هادی نژاد 

فاطمه ماندی

افسون هادی نژاد  

نام دبیر

هنر در خانه (4) دینی 2(2)

تربیت بدنی2(2)ادبیات فارسی 2(2) عربی 2(1)- قرآن (1)

هنر در خانه (6)

زبان فارسی2(2)- زبان خارجه2(2)آمادگی دفاعی(2)

مدیریت خانواده(6)

مدیریت خانواده (2)

هنر در خانه (6)

مدیریت خانواده

سال دوم -کد  9858

سمانه رحیمی  و  انسیه

مهرعلی تبار مریم ذاکر

مریم قلی نژاد- مهری نعمت پور

ثریا سیدزاده مریم ذاکر

سمانه رحیمی  و سعیده رعیت پناه

فاطمه ماندی - پروین شهابی- ریحانه غلامزاده

سمانه رحیمی و رعیت پناه وزهرا ولی پور(4)

سمانه رحیمی سمانه رحیمی و هاجر عبدی

نام دبیر

رایانه کاردرجه2 (2)

تربیت بدنی2(2)- آمار(2)

دینی 2(3) قرآن 2(1) عربی 2(1)   ادبیات فارسی 2(2

رایانه کاردرجه2 (6)

رایانه کاردرجه2(2)زبان فارسی2(2)- زبان خارجه 2آمادگیدفاعی(2)

حسابداری مالی 4 (5) - رایانه مالی (1)

رایانه کاردرجه2(5) رایانه کار حسابداری (3)

حسابداری مالی

سال دوم  -کد 9860

جهاندیده  وقدمی-  قلی نژاد-  رضایی - مقامی

مریم ذاکر- ثریا سیدزاده

مهری نعمت پور  

جهاندید ه  و زهرا قدمی  و فریبا مقامی

جهاندید ه وزهرا قدمی-  ماندی

پروین شهابی- ریحانه غلامزاده

فریبا مقامی و سمیه رحمانی -جهاندیده

جهاندیده  و زهرا قدمی  - فریبا مقامی و مریم  منزه

نام دبیر

ریاضی3(2)   بهداشت و ایمنی (2) ورزش3(2)

رایانه کاردرجه1(3)

برنامه نویسی  ویژال بیسیک (5)

تاریخ معاصر(2)-دینی3(3) عربی(2)(1)- قرآن3(1)

رایانه کار درجه 1(8)

کارآفرینی (3)- جغرافیا(3)

کارورزی(5) - 

قانون کار(1)

برنامه نویسی کامپیوتر

 سال سوم -کد9854

اسداله رضایی- خدیجه مرادی-مریم قلی ناد

سارا  فلاح پور و سمیه رحیم نژاد   (6)

میتراصادقی- مریم ذاکر -ثریاسیدزاده

مریم ذاکر

سارا  فلاح پور و سمیه رحیم نژاد (4)رقیه لطفی(4)

ماندانا نادری

میترا صادقی

رقیه ذبیحی ماندانا نادری

نام دبیر

نقشه کشی ساختمان

درجه1(6) 

نقشه کشی ساختمان درجه1(6)

 

دینی 3(3)- تاریخ معاصر(2)- قرآن3(1) عربی(2)(1)

نقشه کشی ساختمان درجه1(6)

 

جغرافیا (3)

کارآفرینی (3)

نقشه کشی ساختمان درجه1(6)- کارورزی(1)

نقشه کشی ساختمان

 سال سوم -کد9414

نرگس رحمت پور  و آتنا صفایی

نرگس رحمت پور  و سمیه  اصغری

(6)

مریم ذاکر-میتراصادقی-ذاکر-ثریاسیدزاده

نرگس رحمت پور  و آتنا صفایی(4)

میتراصادقی-

ماندانا نادری

نرگس رحمت پور و هاشمیان

نام دبیر

عروسک دوزی(6)

تاریخ معاصر(2) قرآن (1)-عربی2(1)- جغرافیا(2)

مهارتهای سالم زیستن(4) جغرافیا(1)

دینی3(2)- روانشناسی رشد (2) کارآفرینی (3)

عروسک دوزی (2)-

سفره عقد(2)

مهارتهای سالم زیستن (8)

مدیریت و  خانواده سال سوم -کد 9858

سکینه باقری و    زهرا ولی پور

میترا صادقی مریم ذاکر-ثریاسیدزاده - میتراصادقی

سکینه باقری و مرضیه هاشمیان- میتراصادقی

مریم ذاکر-ماندانا نادری

ماندانا نادری

سکینه باقری- سکینه

باقری و مهرعلی تبار

سکینه باقری و مرضیه هاشمیان

نام دبیر

 

 

 

 


کلمات کلیدی: