درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان کارودانش دخترانه مائده
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ 

درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان  کارودانش دخترانه مائده( براساس پایه)

سال تحصیلی   88 - 87

میانگین

شرکت کنندگان

میانگین

قبول شدگان

درصد

قبول شدگان

تعداد

تجدیدیها

تعداد

 قبول شدگان

تعداد

شرکت کننده

نام

کلاس

68/13

19/15

%18/41

10

7

17

سال اول عمومی

36/63

01/16

%54/93

3

41

44

سال دوم

68/15

19/16

%01/88

4

31

35

سال سوم

 

 

 

درصد قبولی و میانگین نمرات دانش آموزان  کارودانش دخترانه مائده (براساس رشته)

سال تحصیلی   88 - 87

میانگین

شرکت کنندگان

میانگین

قبول شدگان

درصد

قبول شدگان

تعداد

تجدیدیها

تعداد

 قبول شدگان

تعداد

شرکت کننده

نام

کلاس

68/13

19/15

%18/41

10

7

17

  اول عمومی

59/15

97/15

%67/86

2

13

15

  دوم کامپیوتر

09/16

09/16

%100

-

9

9

  دوم نقشه کشی

78/15

07/16

%5/87

1

7

8

دوم حسابداری

90/15

90/15

%100

-

12

12

دوم مدیریت

95/16

49/17

%81/81

2

9

11

سوم کامپیوتر

68/15

15/16

%89/88

1

8

9

سوم نقشه کشی

76/14

92/14

%33/93

1

14

15

سوم مدیریت


کلمات کلیدی: