محل نگهداری دست ساخته های هنرجویان
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

محل نگهداری دست ساخته های هنرجویان


کلمات کلیدی:
 
راهپیمایی روز قدس گروه فرزانگان
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

راهپیمایی روز قدس گروه فرزانگان


کلمات کلیدی:
 
راهپیمایی روز قدس
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
نصب و تعمیر شیرهای مایع دستشویی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
تعمیر در توالتها
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
کارگاه نقشه کشی
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 


کلمات کلیدی:
 
کارگاه کامپیوتر
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

کارگاه کامپیوتر


کلمات کلیدی:
 
کارگاه کامپیوتر
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

کارگاه کامپیوتر


کلمات کلیدی:
 
نقاشی و رنگ آمیزی روی دیوار
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

نقاشی و رنگ آمیزی روی دیوار


کلمات کلیدی:
 
نقاشی و رنگ آمیزی روی دیوار
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

نقاشی و رنگ آمیزی روی دیوار


کلمات کلیدی:
 
فشردن اولین زنگ کلاس توسط سرهنگ رضایی
ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

فشردن اولین زنگ کلاس توسط سرهنگ رضایی


کلمات کلیدی:
 
اجرای صحبگاه مشرک
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

اجرای صحبگاه مشترک


کلمات کلیدی:
 
سخنرانی در صحبگاه توسط سرهنگ رضایی
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

سخنرانی در صبحگاه توسط سرهنگ رضایی


کلمات کلیدی:
 
تصاویری از آغاز سال تحصیلی
ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

شستشوی کلاسها


کلمات کلیدی:
 
رنگ آمیزی کلاس
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٧ 

رنگ آمیزی


کلمات کلیدی: